مرحله اول: ارسال درخواست و استعلام قیمت
ابتدا مشتری نیازها و مواردی که باید در پروژه لحاظ شود را بصورت یک طرح اولیه از طریق فرم استعلام قیمت ارسال می نماید تا مورد بررسی قرار گیرد٬ همچنین هر گونه درخواست راهنمایی٬ پیشنهاد یا مشاوره نیز از همین طریق میسر است.


مرحله دوم: تعیین قیمت٬ مدت زمان اجرای پروژه و عقد قرارداد
در این مرحله قیمت و مدت زمان اجرا برآورد می شود و در صورت موافقت مشتری قراردادی فی ما بین منعقد می گردد و کار اجرا آغاز می شود.


مرحله سوم: تحویل پروژه و رفع اشکالات آن
پس از اجرای کامل٬ طبق زمانبندی پروژه تحویل می گردد. پس از تست کامل٬ تایید و رضایتمندی مشتری٬ پروژه بطور نهایی تحویل داده می‌شود.


مرحله چهارم: عقد قرارداد پشتیبانی در صورت نیاز
در این مرحله وابسته به نیاز مشتری یا پروژه قراردادی جهت پشتیبانی فنی نیز بین طرفین منعقد می شود.